scroll to top scroll to top

El projecte

El nostre projecte illustration

Vivim en temps d'incertesa visual. Les imatges falses, la desinformació i la manipulació visual semblen estar pertot arreu. Un pot inclinar-se a afirmar que en temps de postveritat la gent ja no confia en les imatges. Però les coses són molt més complexes.

Pensa en el teu dia a dia: confiem en algunes imatges i en unes altres no, a vegades dubtem. A vegades l'engany visual ens fa somriure, a vegades ens enfada. Però, com funcionen aquests processos? Quines són les seves conseqüències en termes relacionals i polítics? No ho sabem.

Visual Trust és un projecte que pretén omplir aquest buit mitjançant una recerca experimental, empírica i comparativa basada en tècniques de recerca audiovisual.

Vivim en temps d'incertesa visual.

Objectius

La nostra proposta

 

Per a dur a terme aquest projecte, investigarem les relacions de (des)confiança que diferents individus estableixen amb tres tipus diferents d'imatges: "imatges socials", "imatges religioses" i "imatges científiques". També buscarem la intersecció entre les actituds, conceptualitzacions i pràctiques associades a aquestes imatges. Què és una imatge falsa en la religió? Per què "creiem" en les imatges científiques? Com reconeixem la "falsificació" en les imatges digitals? Aquestes són algunes de les qüestions que s'exploraran.

Imatges socials photo
Imatges socials

Aquesta tasca està dedicada a l'anàlisi d'imatges (i especialment de fotografies) destinades a "representar" o "mostrar" la situació política i social actual del món contemporani. Inclourà imatges realitzades per fotoperiodistes, documentalistes i artistes. També es considerarà la presència d'imatges "falses" en Internet i en les xarxes socials, rastrejant les seves "vides", significats i maneres de recepció.

Imatges religioses photo
Imatges religioses

Aquest apartat es desenvoluparà en dos àmbits en els quals les imatges religioses juguen un paper primordial: d'una banda, al Carib, en el context de les religions "afroamericanes" i, per un altre, a l'Índia en el marc de l'hinduisme i altres pràctiques religioses. També es tindrà en compte la presència de les imatges religioses en la xarxa i en els processos migratoris.

Imatges científiques photo
Imatges científiques

Aquesta tasca es dividirà en dos tipus d'imatges: imatges de l'espai exterior i imatges del cos humà. Un/a investigador/a farà el treball de camp en laboratoris d'imatges astronòmiques i el/la altre/a en laboratoris de producció de material visual per al diagnòstic mèdic per imatge. També es tindran en compte els àmbits de circulació i intensificació d'aquestes imatges (hospitals, centres educatius, museus de ciència, revistes especialitzades, entre altres).

Qui?

L'equip de recerca d'aquest projecte està compost per l'Investigador Principal (IP), 2 investigadors/as de doctorat i 3 investigadors/as postdoctorals.

Roger Canals Vilageliu

 

IP del projecte i responsable de la Tasca 2.1 (Imatge religiosa, cultes afroamericans a Puerto Rico, Europa i en Internet)

Més informació

 

Roger Canals treballa com a professor associat en la Universitat de Barcelona. És autor de nombrosos articles, així com del llibre Una deessa en moviment (Berghahn Books, 2017). Com a cineasta, ha realitzat nombroses pel·lícules reconegudes internacionalment al Carib, Àfrica i Europa. Ha estat comissari de diverses exposicions. En 2016 va rebre la beca postdoctoral Fejos en cinema etnogràfic (Fundació Wenner-*Gren).

Com?

La metodologia d'aquest projecte

Com? illustration

La metodologia d'aquest projecte està pensada no sols per a comprendre millor com la gent interactua amb les imatges i a través d'elles en termes de (des)confiança, sinó també per a explorar nous mètodes de recerca científica, així com maneres d'escriptura i difusió del coneixement en les ciències socials. Així, volem explorar com, com a científics socials, podem fer que les imatges siguin "dignes de confiança" per a la comunitat científica i per al públic en general, o fins i tot com podem "utilitzar" la falsedat amb finalitats científics. Utilitzarem activament dispositius audiovisuals i tècniques experimentals com la fotoelicitación, el cinema participatiu i l'ús de l'arxiu. També s'experimentarà amb la ficció, la intel·ligència artificial (IA) i l'animació.

On?

Projecte internacional

La recerca etnogràfica d'aquest projecte es durà a terme principalment a Europa (especialment a Espanya), l'Índia i Puerto Rico. S'han signat acords específics amb institucions d'aquests països no europeus. Una part important de la recerca i de les activitats acadèmiques es realitzarà on-line.

On? illustrationOn? illustration

Quan?

Una recerca a llarg termini

Quan? illustration

 

Visual Trust és un projecte de 5 anys que durarà des de 2021 fins a 2026. Aquest període hauria de permetre'ns fer un intens treball de camp i preparar la pluralitat de resultats previstos (pel·lícules, llibres, articles i exposicions).

Ètica i transparència

 

Bones pràctiques

Ètica i transparència illustration

Visual Trust no és només un projecte sobre l'ètica, sinó que situa l'ètica i les bones pràctiques en relació amb la recerca amb mitjans visuals en el centre dels seus objectius. Per això, s'ha dissenyat un conjunt de protocols i documents per a salvaguardar el dret dels participants. A més, la Dra. Catarina Alves Costa és l'assessora ètica del projecte i ens guiarà durant tot el desenvolupament del mateix per a complir amb les bones pràctiques ètiques. Al final del projecte s'elaborarà una guia per a l'ús de mètodes audiovisuals en la recerca social.

Full informatiu photo
Full informatiu

Aquest formulari li proporciona informació per a ajudar-lo a decidir si desitja participar en un estudi de recerca sobre Visual Trust.

Formulari de consentiment informat photo
Formulari de consentiment informat

El consentiment informat és un principi ètic segons el qual un participant ha de disposar d'informació suficient abans de prendre les seves pròpies decisions lliures sobre la participació en el projecte.

Guió general per al consentiment oral photo
Guió general per al consentiment oral

Aquest document es llegirà en veu alta en la llengua que entengui l'informant.